Rekenen
De Rekentoets

Vanaf 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen mavo/havo/vwo.

Er zijn drie niveaus gedefinieerd:

 

1F = het niveau waarop een leerling binnenkomt in de brugklas / eindniveau groep 8

2F = het niveau dat een leerling moet hebben na leerjaar 3

3F = het niveau dat een leerling moet hebben na het eindexamen havo/vwo.

 

De rekentoets-VO is een digitale toets en bestaat uit 45 vragen,

1/3 deel context loze opgaven en 2/3 deel opgaven met context.

Bij ongeveer 60% van de opgaven mag een rekenmachine gebruikt worden.

De opgaven zijn als volgt verdeeld over de vier domeinen:

30% Getallen, 30% Verhoudingen,  20% Meten en Meetkunde, 20% Verbanden.

De 3F toets is maximaal 120 minuten. Leerlingen met recht op tijdverlenging krijgen 30 minuten extra tijd.

 

Het eindexamen

Iedere leerling moet voor het examen de rekentoets afleggen. Dit is verplicht om te kunnen slagen. Iedereen heeft maximaal 4 pogingen; 2 in het voor-examenjaar en 2 in het examenjaar. Het hoogst behaalde cijfer telt. Iemand kan dus ook een voldoende cijfer nog hoger proberen te krijgen. Dit noemen we herprofileren.

 

Voor havo-leerlingen telt het resultaat niet mee bij de slaag-zak-regeling. Toch is het wel belangrijk om de toets voldoende te maken, omdat veel hbo-opleidingen er van uit gaan dat hun studenten voldoende rekenvaardigheden bezitten.

 

Voor vwo-leerlingen telt het resultaat wel mee. Een 5 voor de rekentoets betekent één tekortpunt. De rekentoets telt voor het vwo mee binnen de kernvakken-regeling. Dit betekent dat een leerling binnen de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen maximaal één vijf mag hebben om te slagen. De rekentoets telt ook mee als een leerling cum-laude (minimaal 8,0 gemiddeld) wil slagen.

 

Bij doubleren in het voor-examenjaar vervalt het behaalde cijfer voor de rekentoets. Een leerling heeft dan weer maximaal 4 pogingen. Bij zakken voor het eindexamen, en het jaar overdoen, vervalt ook het behaalde cijfer voor de rekentoets. Er zijn dan nog maximaal 2 pogingen over.

 

Als een leerling zakt voor het examen, en doorgaat door op het Nova-college door deelcertificaten, dan blijft het cijfer voor de rekentoets wel geldig. Ook als een leerling na 5 havo door gaat naar 5 vwo blijft een voldoende cijfer voor de rekentoets staan.

 

Dyscalculie

Voor leerlingen met een dyscalculie-verklaring is er een aangepaste toets met lagere eisen: 3ER-toets. Er mag een rekenmachine gebruikt worden en een officieel vastgestelde rekenkaart. Op het diploma komt een aantekening dat de ER-toets gemaakt is. Bepaalde opleidingen eisen de reguliere rekentoets-VO, zoals de PABO. De keuze voor de aangepaste rekentoets is een weloverwogen beslissing van school en leerling met een daarbij behorend aangepast traject. De keuze reguliere toets of ER-toets en kan elke afnameperiode gemaakt worden.

 

Rekenbeleid op het KKC

Het KKC heeft een drietal doelstellingen voor het rekenbeleid geformuleerd:


 
De leerlingen worden voldoende toegerust om een goede start te maken bij hun vervolgopleiding: bij het eindexamen beheersen zij niveau 3F. Dit geldt zowel voor de havo- als voor de vwo-afdeling
•  Er is een doorlopende leerlijn voor rekenen, waarin o.a. de consolidatie en het onderhoud van rekenvaardigheden systematisch aan bod komt

 
Er is bij de examentoets geen leerling die als eindcijfer een 4 of lager haalt en er is geen leerling die niet slaagt vanwege een 5 voor rekenen

In leerjaar 1 is rekenen een vast onderdeel van de lessen wiskunde. Elke week wordt er één lesuur besteed aan rekenvaardigheden. In leerjaar 2 is rekenen een groot onderdeel van het vak science. In het derde leerjaar is rekenen onder gebracht bij het vak economie.

 

In de voor-examenklas (4 havo en 5 vwo) starten we het examentraject. Alle leerlingen maken eerst een digitale 0-meting, vergelijkbaar met de officiële examentoets. Leerlingen die hier onvoldoende voor scoren krijgen verplicht een aantal blokuren steunles rekenen aangeboden. We gebruiken hiervoor zelf ontworpen lesmateriaal. Na elke officiële examenafname worden er weer enkele steunlessen aangeboden voor die leerlingen die nog geen voldoende hebben gehaald.

 

De gemiddelde cijfers van de examenleerlingen:

 

5 havo

6 vwo

2014

5,6

7,1

2015

5,8

7,4

2016

5,9

7,5


De afnamedata voor de 0-meting en de officiële rekentoetsen vindt u terug in de jaaragenda van het KKC.
Voorbeelden van rekentoetsen worden aangeboden via www.cito.nl


Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: