Kwaliteitscyclus

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Hiertoe zal een kwaliteitscyclus worden opgezet van plannen maken, evalueren en bijstellen. Op basis van het Schoolplan 2012-2016 zullen elk schooljaar de volgende plannen worden opgesteld, geëvalueerd en tussentijds of voor het schooljaar daarna worden bijgesteld: 

Activiteitenplan (juli/augustus)
Ondersteuningsplan (september/oktober)
Scholingsplan (juli/augustus)
Formatieplan (februari/maart)

In de jaarrekening (voorjaar) en het sociaal jaarverslag (najaar) wordt verantwoording afgelegd over de financiële en organisatorische ontwikkelingen van het (school)jaar daarvoor.
Jaarlijks worden de examenresultaten geëvalueerd en op basis daarvan worden met de secties, indien nodig, verbeterplannen opgesteld voor het gemiddeld examencijfer en het verschil schoolexamen - centraal examen.
Op basis van de doorstroomgegevens worden jaarlijks de resultaten geëvalueerd en, indien nodig, wordt het beleid op het gebied van onderwijs en begeleiding aangepast.
De managementmodule van Vensters voor Verantwoording maakt een goede kwaliteitscontrole mogelijk. Examenresultaten en doorstroomgegevens worden op vak-, profiel- en schoolniveau over de afgelopen jaren vergeleken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een benchmark. Hierdoor kunnen de resultaten vergeleken worden met andere (vergelijkbare) scholen.
Aan de zorgspecialisten en docenten met een grote taak naast hun lestaak, wordt aan het eind van elk schooljaar gevraagd een verslag te maken van hun activiteiten en resultaten. Op basis van deze verslagen worden de taken geëvalueerd.

In de Technasium afdeling wordt gewerkt met een klankbordgroep van ouders die regelmatig bijeenkomt om de docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van het Technasium en de kwaliteit op een hoog peil te houden. Het is de bedoeling om de komende jaren op meerdere terreinen klankbordgroepen bestaande uit ouders te vragen mee te denken over kwaliteitsverbeteringen.

Met ingang van schooljaar 2013-2014 wordt om de twee jaar onder leerlingen en ouders van de eerste en derde klassen en 5 vwo een kwaliteitsmeter afgenomen. De gegevens van de derde klassen worden gepubliceerd op Vensters voor Verantwoording. De uitkomst van de kwaliteitsmeter wordt besproken in het management team, op de afdelingen en met de ouders in de ouderraden en wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De ervaringen en deskundigheid op dit gebied worden de komende jaren uitgebreid.Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Meldingen


Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: