Missie en kernkwaliteiten

Het Keizer Karel College ziet als zijn kerntaak het bieden van een goede havo-, atheneum-, technasium- of gymnasium opleiding aan jonge mensen, die ook zelf actief bij het onderwijs betrokken zijn en worden.
De begeleiding van leerlingen is op de eerste plaats gericht op de studie en het afsluiten van de opleiding met een diploma. Daarnaast wordt in de begeleiding veel aandacht besteed aan het welbevinden van onze leerlingen. 

Belangrijke andere doelstellingen van ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding zijn:

- het stimuleren van de persoonlijke ontplooiing van de leerling
- leerlingen verantwoordelijkheid laten dragen voor zichzelf en de groep waarbinnen zij werken
- leerlingen sociaal en maatschappelijk laten functioneren
- vorming in waarden en normen, met daarin de nadruk op een tolerante levenshouding
- bijdrage leveren aan de culturele vorming van leerlingen


Een belangrijke pijler van het Keizer Karel College is een goed en systematisch contact met de individuele ouder/verzorger, met ouders in de ouderraden en met ouders in de medezeggenschapsraad. Wij achten de betrokkenheid van ouders bij de school voor zowel de leerprestaties als het welbevinden van onze leerlingen van het grootste belang.


Voortvloeiend uit de missie van onze school komen we tot de volgende kernkwaliteiten:


1. Goede leerresultaten
Ons onderwijs en onze begeleiding is gericht op hoge doorstroom- en slaagpercentages. Uitstroom moet zo veel mogelijk vermeden worden.

2. Een veilige school
Onze school is een veilige school. We willen een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving scheppen voor leerlingen en personeelsleden. Een veilige school is een voorwaarde om te kunnen leren. Binnen de school zijn regels en grenzen duidelijk aangegeven, kennen de medewerkers en de leerlingen elkaar en gaan ze open en respectvol met elkaar om. Op onze school mag je voor je mening uitkomen.

3. Motiverend onderwijs
Door middel van ons onderwijsconcept dat gebaseerd is op het geven van ruimte voor vele didactische werkvormen waarbinnen groei naar zelfstandigheid, variatie in werkvormen en ICT een belangrijke plaats innemen, trachten wij de motivatie en het leerrendement van onze leerlingen te versterken

 Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: