Documents
 TitleModified Date
Nieuwsbrief Brijderjeugd 2017 2 NH2-11-2017

Begeleiding en zorg

De leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg van het Keizer Karel College is er op gericht elke leerling individueel de kans te geven zich optimaal te ontplooien in een veilige, vertrouwde omgeving, met als einddoel het behalen van een havo- of vwo- diploma.

Binnen de leerlingenzorg zijn er drie aandachtsgebieden, te weten: 

- Sociaal-emotionele begeleiding
- Begeleiding studievaardigheden
- Keuzebegeleiding

Uitgangspunt voor de school is dat de leerlingenzorg geen specialisme voor enkele deskundigen is. De basis wordt door docenten binnen hun reguliere lessen gelegd. Van elke docent wordt dan ook verwacht dat hij/zij voldoende pedagogisch/didactische kwaliteiten heeft als professional om leerlingen te begeleiden in hun leerproces, hun groei naar zelfstandigheid en groei naar volwassenheid.
De mentoren zijn de belangrijkste begeleiders van klassen en van individuele mentorleerlingen op sociaal/emotioneel gebied. Voor leerlingen met een meer dan gemiddelde behoefte aan begeleiding zijn er leerlingbegeleiders met een speciale taak binnen de school die, waar nodig ook kunnen verwijzen naar begeleiding buiten de school.

Sterke punten leerlingenzorg Keizer Karel College:
• Open houding van docenten naar leerlingen met wederzijds respect voor elkaar
• Aandacht voor studievaardigheid in mentorlessen
• Begeleiding in het keuzeproces binnen de school en daarbuiten
• Aandacht voor de sociale cohesie binnen klassen (mentoren)
• Heldere structuur in de sociaal/emotionele begeleiding leerlingen
• Trainingen voor faalangstige leerlingen in onder- en bovenbouw en examenvreestraining voor examenleerlingen
• Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen die dat nodig hebben
• Goede signalering en begeleiding van leerlingen door remedial teachers
• Goede doorverwijzing naar jeugdhulpverlening
• Verzuimspreekuur leerplichtambtenaar
• Goede afstemming tussen zorgspecialisten, zorgcoördinatoren en counselors


Anti-pestprotocol
Decanaat
Drugs/alcoholprotocol
Faalangstreductietraining
Integriteitscode
Mentoraat
Passend onderwijs
Protocol dyslexie 2016
Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Protocol sociale media
Remedial teaching
School ondersteunings plan
Sovatraining
Vertrouwenspersoon
Verzuimbeleid
Zorgcoördinaat
Zorgondersteuningsplan


A. Mentoraat

Iedere klas/groep op het Keizer Karel College heeft een eigen mentor. De mentor zorgt er samen met de afdelingsleider voor dat de klas goed begeleid wordt. De mentoren trachten met leerlingen en ouders een zo goed mogelijk contact op te bouwen.
Vooral onze jongste leerlingen krijgen van de mentor zeer veel aandacht, omdat de leerlingen na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten en aan een andere omgeving. Het is om die reden dat de mentor samen met haar/zijn brugklas nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar een introductieprogramma doorloopt. Al heel vroeg in het schooljaar gaan de nieuwe leerlingen met hun mentor een paar dagen op kamp om elkaar snel te leren kennen.
Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs nog verder te vergemakkelijken heeft elke eerste klas een vast lokaal.
De studielessen (voor de brugklas anderhalf uur per week) worden door de mentor gegeven.
Een belangrijke pijler bij deze studielessen is het 'leren studeren'. Leerlingen worden geholpen om hun huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Er wordt rekening gehouden met verschillen in 'leerstijl' tussen leerlingen onderling en door samen en individueel te oefenen leren leerlingen “hoe” ze moeten leren.
Ook speelt de 'begeleiding van de klas als groep' tijdens het mentoruur een belangrijke rol. Dit om te bevorderen dat er een prettig klimaat ontstaat, niet alleen voor het welbevinden van elke leerling afzonderlijk, maar ook voor de effectiviteit van de studie!

Ook in de hogere klassen is de mentor verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Met de afdelingsleider van een afdeling vormen de mentoren het begeleidingsteam. In 3 havo en 3 vwo is de begeleiding onder andere gericht op het samenstellen van het profiel en de vrije ruimtevakken. Activiteiten als beroepenvoorlichting en studielessen en het afnemen van een beroepeninteressetest zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Het spreekt voor zich dat de aandacht van de mentoren er ook op gericht blijft dat de leerlingen goede resultaten behalen en dat ze zich prettig voelen op school. In 5 vwo stromen ieder jaar veel leerlingen met een havo-diploma in. Dat maakt een doelgerichte en intensieve begeleiding noodzakelijk.

 

B. Decanaat


Het schooldecanaat is het onderdeel van de leerlingbegeleiding dat zich bezighoudt met de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Het stelt zich ten doel de leerlingen te begeleiden bij profiel-, studie- en beroepskeuze en informatie daaromtrent te verstrekken.
Loopbaanoriëntatiebegeleiding van de leerlingen geschiedt in nauwe samenwerking met de mentoren. Dit geldt zowel voor de samenstelling van het profiel en de vakken in de 'vrije' ruimte in het 3e leerjaar als voor de studie- en beroepskeuze in de bovenbouw havo en vwo.
Het verstrekken van informatie gebeurt individueel en in groepsverband over alle vormen van vervolgonderwijs, over studiefinanciering, enz.

Top 

C. Remedial Teaching


Voor leerlingen met een dyslexieverklaring bestaan op school faciliteiten.
Leerlingen met zeer ernstige taalleerproblemen uit klas 1, 2 en 3 hebben recht op remedial teaching. Deze begeleiding vindt plaats in kleine groepen, tijdens de eerste hulplesuren. De remedial teacher “volgt” de leerlingen met een verklaring in de onderbouw, en voert elke periode ondersteunende gesprekken. Alleen de leerlingen die het nodig hebben volgen remedial teaching hulplessen. Na de spellingcursus Nederlands in de brugklas wordt tijdens de begeleiding steeds frequenter gewerkt aan vreemde talen.

Klik hier voor het protocol dyslexie 2013

Top 

D. Faalangstreductietraining


Reeds vele jaren verzorgt de school voor kinderen die als gevolg van faalangst onderpresteren, een faalangstreductietraining. Hierover wordt voor de betrokken ouders een aparte voorlichtingsavond gehouden.

 

E. Sovatraining


Voor die leerlingen die weinig weerbaar zijn of moeite hebben zich een eigen plaats te veroveren op de middelbare school bestaat de mogelijkheid een sociale vaardigheidstraining volgen.

 

F. Vertrouwenspersoon


Leerlingen die de dupe zijn van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon (zie voor meer informatie Klachtenregeling).

Vertrouwenspersonen op het Keizer Karel College zijn:
mevrouw M. van Hove
de heer G. Pielage

Tevens heeft de Stichting Keizer Karel een externe vertrouwenspersoon: 

mevrouw H. de Jong. (www.heleendejongadvies.nl)

Daarnaast is het Keizer Karel College aangesloten bij de
Klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs,
Postbus 82324
2508 EH den Haag

Ambtelijk secretaris van deze commissie is:
mevrouw mr. A.R. ten Berge
telefoon: 070 - 392.55.08

G. Zorgcoördinaat

Het zorgcoördinaat is verantwoordelijk voor het aanbieden van extra hulp op emotioneel-cognitief gebied. Leerlingen kunnen worden aangemeld door afdelingsleiders of mentoren in overleg met de afdelingsleider. De zorgcoördinator bepaalt welke interne of externe instanties ingeschakeld moeten worden. Interne hulp kan geboden worden in de vorm van Remedial Teaching, Faalangst Reductietraining, Sociale Vaardigheids-training of door counselors. Daarnaast onderhoudt het zorgcoördinaat contacten met o.a. Bureau Jeugdzorg, Stichting SPEL, stichting Rebound  en CJG . 

De leerlingen die aangemeld zijn bij het zorgcoördinaat worden eens per maand besproken in het Zorg Advies Team, het ZAT. Aan het ZAT nemen deel: de leerplichtambtenaar, de counselors, school-maatschappelijk Werk, de schoolarts, de zorgcoördinator van het KKC en eventueel de conrector .Daarnaast heeft de school een intern zorgoverleg. Hierin overleggen de betrokkenen over de voortgang van de leerlingen die extra ondersteuning hebben gekregen. De Trajectvoorzieing is op 1 april 2014 van start gegaan. Door middel van gestructureerde hulp in de Trajectvoorziening is er continuïteit in de begeleiding en sturing van het gedrag. De begeleiding is geen “los element” naast de school maar een geïntegreerd onderdeel van de zorgstructuur van de school. De schoolleiding van het KKC gaat ervan uit dat ouders van leerlingen die ingeschreven zijn op het KKC zich met deze werkwijze kunnen verenigen.

Top

H. Passend onderwijs

Wat verandert er op 1augustus 2014 met passend onderwijs?

 

Informatie voor ouders

 

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Dan verandert er een aantal dingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om onderwijs te volgen.Ouders moeten bij de aanmelding vermelden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft; de school kijkt dan in overleg met ouders en leerling of het die ondersteuning kan bieden. Is dat niet het geval, dan zoekt de school naar een andere school die de ondersteuning wel kan bieden (dit heet zorgplicht).

 

Het rugzakje(leerlinggebonden financiering) verdwijnt. Er hoeven geen REC-indicaties meer aangevraagd te worden. De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft kan op de volgende manieren geboden worden in het reguliere onderwijs:

  • De leerling krijgt ondersteuning in de trajectvoorziening. Elke vo-school binnen het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden, het samenwerkingsverband waar het Keizer Karel College onder valt,  heeft een trajectvoorziening of een ondersteuningsstructuur die daarmee vergelijkbaar is;
  • Als de leerling geen passende ondersteuning kan krijgen in de trajectvoorziening, bijv. bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, kan het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement toewijzen. Dit is ondersteuning op maat.

Als het speciaal onderwijs de beste plaats is voor de leerling, vraagt de school een“toelaatbaarheidsverklaring” aan bij het samenwerkingsverband. Zit de leerling al in het speciaal onderwijs? Dan is de REC-indicatie nog twee jaar geldig. In die twee jaar wordt beoordeeld of speciaal onderwijs het meest passende vervolgtraject is, of dat de leerling met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs kan.

 

Er wordt altijd gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Dat gebeurt in overleg tussen school, ouders en leerling. Op grond daarvan wordt passende ondersteuning toegewezen.

 

Voor meer informatie:

www.passendonderwijsenouders.nl

www.passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Top

 

I. Drugs/alcoholprotocolIn dit protocol worden de regels beschreven die het Keizer Karel College hanteert m.b.t. gebruik van genotsmiddelen.

1. Roken

a. In en rond het schoolgebouw mag niet gerookt worden, met uitzondering van het terrein achter de school, tussen het schoolgebouw en de gymnastieklokalen.
b. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 mogen nooit roken als zij onder verantwoordelijkheid van de school zijn; dus niet op bovengenoemde plek buiten en ook niet tijdens excursies, schoolfeesten e.d.

2. Alcohol 

Het in het bezit hebben van alcohol op school of tijdens activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school is niet toegestaan.

3. Drugs 

Het gebruiken dan wel in bezit hebben van drugs op of in de omgeving van de school of tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen is niet toegestaan. 


4. Sancties 

Een overtreding van de regels omtrent alcohol- en drugsgebruik wordt streng bestraft.


 

 Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: