Samenwerkingspartners

Het Keizer Karel College is een school die midden in de samenleving staat. Dat betekent dat er op alle niveaus en door alle betrokkenen een open, lerende en constructieve relatie met de maatschappij om ons heen wordt nagestreefd. Dit komt tot uiting in relatie met onze samenwerkingspartners. Het is de basis voor ons contact met ouders, basisscholen, gemeente, buurtbewoners en andere betrokkenen. Daarnaast zijn er op het gebied van onderwijs steeds meer projecten en activiteiten, waarbij met bedrijven en instellingen in en om Amstelveen wordt samengewerkt. Niet alleen leerlingen, maar ook medewerkers werken samen met mensen, instanties en bedrijven waar wij als school wat van kunnen leren en voor wie wij ook iets kunnen betekenen.

 

 

 

Stichting Keizer Karel

Het Keizer Karel College en het Alkwin College hebben met ingang van 1 augustus 2011 de statuten aangepast en bestuur en toezicht gescheiden. Dit betekent dat het College van Bestuur wordt gevormd door de rectoren van de twee scholen. De beide leden van het CvB werken op collegiale manier samen en verdelen de rollen, taken en portefeuilles onderling.

Het is de ambitie om daar waar nodig en mogelijk de komende jaren afspraken op het gebied van personeelsbeleid en financiën zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel van deze samenwerking is om efficiënter te werken en van elkaar te leren. Ook streven we er naar om verschillende medewerkers en groepen informatie te laten uitwisselen. Dit gebeurt al door de conrectoren financiën en de medewerkers P&O. In de toekomst gaan we op grotere schaal uitwisseling en afstemming realiseren, bijvoorbeeld op het niveau van schoolleiding en afdelingsleiders en door de vertrouwenspersonen.

 

Directieconvent

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst van de rectoren uit de regio in het Directieconvent. Tussendoor vindt er ook overleg plaats naar aanleiding van concrete zaken, zoals het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, Voortijdig Schoolverlaters of andere actuele onderwerpen. Deelnemers aan dit overleg zijn de rectoren van scholen in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Veenlanden.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amstellanden en Meerlanden


Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft voor de opzet van regionale voorzieningen intenties opgesteld over de inrichting van Passend Onderwijs. Voor de komende twee jaar is een werkagenda opgesteld om de formele zaken als een bestuur en een MR Passend Onderwijs op te richten.

 

Regionaal Plan Onderwijsvoorziening

In 2011 is voor het eerst in de regio een Plan Onderwijsvoorzieningen vastgesteld door de scholen in de regio. Aangezien er voldoende onderwijsaanbod is voor de leerlingenpopulatie in de komende 5 jaar is er in het eerste plan geen verzoek ingediend voor het uitbreiden van de licenties van de scholen of het oprichten van een nieuwe vestiging. Jaarlijks wordt het Plan geëvalueerd op basis van de nieuwe gegevens over de populatie en de aanmeldingen.

 

Kernprocedure

Het Keizer Karel College neemt deel aan de kernprocedure Amstelland en de Ronde Venen die is opgesteld voor de regio. In deze kernprocedure zijn de afspraken vastgelegd voor aanmelding en toelating brugklassers en havo 4 instroom en eventuele loting van nieuwe brugklassers.

 

Lokaal Educatieve Agenda

In de gemeente Amstelveen vindt één keer per jaar een overleg plaats met de wethouder en de ambtenaren van de gemeente over de Lokale Educatieve Agenda. In dit overleg komt bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van leerplicht, voortijdig schoolverlaten en school maatschappelijk werk aan de orde.

 

Leerplicht, verzuimspreekuur

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt de school intensiever samen met de leerplichtambtenaren van de gemeente. Om preventief te werken is er één keer per maand een verzuimspreekuur op school van de leerplichtambtenaar. Afdelingsleiders verwijzen leerlingen en hun ouders door naar dit spreekuur als er sprake is van overmatig verzuim.

 

Altra


De school heeft al vele jaren goede ervaring met de samenwerking met bureau Altra op het gebied van schoolmaatschappelijk werk en ambulante begeleiding.

 

Buurtregisseur van de politie Amsterdam-Amstelland

Als het gaat om de veiligheid in en om de school hebben we een goede samenwerking met de buurtregisseurs. Gedurende het schooljaar doen wij regelmatig een beroep op assistentie van de buurtregisseurs. Indien nodig opereren we hierin samen met de buurtbewoners.

 

Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA)

Vanuit het initiatief van het project Binden aan de Regio is in 2011 het samenwerkingsverband opgericht onder de naam ROSA. Met de Iris scholengroep als voortrekker hebben de scholen in de regio een intentieverklaring opgesteld om opleidingsschool te worden. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met Hogescholen en Universiteiten om stagiaires een opleiding te laten volgen in onze school. Het streven is dat het Keizer Karel College in 2016 een gecertificeerde Opleidingsschool is met een schoolopleider en meerdere werkplekbegeleiders.

Het beleid met betrekking tot opleiden in de school gaat op termijn onderdeel uitmaken van het Integrale Personeelsbeleid. Hiertoe wordt het programma van stagiaires, nieuwe docenten en docenten die een opleiding volgen nauw op elkaar afgestemd.

Klik hier om naar de site van ROSA te gaan

 

Netwerk Technasium en Platform Bèta Techniek


De school is oprichter van het technasiumnetwerk Randstad-Noord. Het netwerk van scholen (Caland lyceum, Ichthus Lyceum, Goois Lyceum, Kaj Munk College en Keizer Karel College) bevordert het leerproces in de school en het vergemakkelijkt de samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs. Er wordt overlegd op zowel directie- als technatorenniveau.

De school neemt ook deel aan verschillende programma’s van het Platform Bèta Techniek. Het Platform Bèta Techniek houdt zich niet alleen bezig met bèta en techniek. Excellentie is ook een belangrijk thema. Het Platform heeft diverse programma’s gericht op de ontwikkeling en het inspireren van talentvolle jongeren.

-   Bèta Excellent

Het programma Bèta Excellent is een programma voor en door scholen in het voortgezet onderwijs. Het  sluit nauw aan bij het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De scholen die participeren in Bèta Excellent lopen vooruit op het nieuwe beleid. Onder begeleiding van het programmateam en de Expertcommissie expliciteren en ontwikkelen scholen bouwstenen en leveren 'best practices' op. De bouwstenen van het KKC zijn hoogbegaafde leerlingen en onderwijskundige vernieuwing in het Technasium. Bèta Excellent is een vervolg op het Universum programma waar het KKC eveneens aan heeft deelgenomen.

-   Jet-Net

Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bèta technische vervolgopleiding. Schiphol is binnen Jet-Net het partnerbedrijf van het KKC.

 

-   School aan Zet

Het nieuwe programma School aan Zet helpt gezamenlijke ambities van de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vertalen naar de praktijk binnen de school. Het traject heeft een vijftal aandachtsgebieden:

 · Opbrengstgerichtwerken  

 · Omgaan met verschillen in de klas

 · Lerende organisatie

 · Excellentie

 · Bèta, wetenschap en techniek.Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Meldingen


Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: